);

Tarieven & Algemene Voorwaarden

Vanaf 1/1/19 gelden de volgende tarieven en voorwaarden:

  1. Opstelling in het Open Podium  kost 70 euro
  2. Consult : duur ca 75 minuten voor 85 euro
  3. Coachingstraject van 5 consulten: 375 euro (of 4 termijnen van 95)
  4. Leergang Persoonlijk Leiderschap: 525 euro ( of 5 termijnen van 110 euro)
  5. Basisopleiding familieopstellingen: 450 euro (of 5 termijnen van 100 euro)
  6. Opleiding Opstellen voor professionals: 650 euro ( of 7 termijnen van 100 euro)

Alle bedragen zijn  voor ondernemers excl. btw. en als je werkgever betaalt,  geldt een ander tarief

Opgave kan per mail naar theatervandeziel@gmail.com Nadat je plaats bevestigd is per mail en je betaling binnen is, is je plek gereserveerd voor jou.

 

Aftrekbaar

  • Voor ondernemers geldt dat trainingen en coaching aftrekbaar zijn voor de inkomsten-, vennootschap- en omzetbelasting.

De leergang, basisopleiding en het coachingstraject leidt tot verdieping van je kennis, waardoor dit zakelijke kosten zijn die volledig aftrekbaar zijn” (bron: Belastingdienst)

Stel, je bent ZZP-er of hebt een MKB onderneming; de continuïteit van je bedrijf en alle aspecten van de bedrijfsvoering komen op jou aan. Dan is het belangrijk dat je goed kunt omgaan met delegeren, leidinggeven, innovatie, stress en dat je hoofd- en bijzaken kunt onderscheiden, zodat je bedrijf goed loopt. Jouw persoonlijk functioneren is dus cruciaal voor je bedrijfsvoering. Zowel trainingen als een coachtraject voor jouzelf of samen met je personeel dragen hier in belangrijke mate aan bij. Daarom kun je de kosten hiervan opvoeren.
De BTW kun je volledig terugvragen; van de overige kosten voer je 73,5% op. Ook reis- en verblijfskosten kun je volledig opvoeren als kosten.

  • Als particulier kun je de kosten als scholingskosten opvoeren in je belastingaangifte.

 

Jouw ontwikkeling en welbevinden krijgt de aandacht die het verdient

in mijn coaching, workshops, trainingen en leergang.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2018

Artikel 1 Algemeen

De voorwaarden zijn geldig voor de coaching, workshops, trainingen en opleidingen per 1 januari 2018

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

” Deelnemer: Degene die de  coaching en/of opleiding daadwerkelijk gaat volgen. Onder opleidingen wordt verstaan: 1 of meerdere 1-daagsen, erkende Leergangen.

” Contractant: Degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de opleiding.

” Theater van de Ziel (BTW-plichtig)

” Annuleren: het niet tijdig verplaatsen van een lesdag of de (tijdelijke) opzegging van de opleiding door de deelnemer of contractant. Bij annuleren door de deelnemer gaat Theater van de Ziel ervan uit dat deze annulering door contractant is geaccordeerd.

” Startdatum opleiding: De eerste bijeenkomst van de opleiding is de eerste lesdag van aanmelding; deze staan vermeld op de website.

” Factuurbedrag: Optelsom van opleidingskosten, locatiekosten, extra administratiekosten bij facturering in delen en indien afgesproken met contractant de verplichte literatuur

Artikel 2 Inschrijving, toelating, en deelname

2.1. De inschrijving komt tot stand via een mail van de deelnemer naar theatervandeziel@gmail.com en een bevestigingsmail van Theater van de Ziel.

2.2.Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst aanmelding. Voor sommige opleidingen geldt een minimale en/of een maximale groepsgrootte.

2.3. Een intakegesprek kan onderdeel uitmaken van de inschrijfprocedure

2.4. De deelnemer verklaart zich met zijn inschrijving akkoord met de inschrijfvoorwaarden

2.6 Theater van de Ziel behoudt zich het recht de datum van een lesdag af te gelasten en te verplaatsen bij minder dan het vastgestelde minimale aantal inschrijvingen of wanneer bijzondere omstandigheden dit noodzakelijk maken.

2.7 De deelnemer is verplicht alle (fysieke) belemmeringen die de studievoortgang kunnen belemmeren te melden.

Artikel 3 Uitvoering

Theater van de Ziel is gerechtigd:

3.1.De opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen, om reden van kwalitatieve verbetering  en tbv maatwerk

3.2.De indeling van de lesdagen voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen.

3.3.Bij onvoldoende aanmeldingen een lesdag af te lasten en te verplaatsen in tijd, of aanmeldingen voor een opleiding niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan schriftelijk of per mail, bericht, waarna hun verplichtingen vervallen.

3.4.Om de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal twee deelnemers te verhogen.

Artikel 4 Wijzigingen in docenten/ programmaleiding en/of programma-inhoud

4.1.Theater van de Ziel garandeert dat in geval van ziekte er een gelijkwaardig programma op een ander moment wordt geboden.

Artikel 5 Inhalen

De deelnemer heeft het recht in overleg met Theater van de Ziel een gemiste bijeenkomst door een vervangend aanbod in een Open Podium te volgen.

Artikel 6 Wijze van betaling, te late betaling

6.1.De factuur bestaat uit de opleidingskosten en locatiekosten en indien afgesproken met de deelnemer de verplichte literatuurkosten

6.2.De opleidingskosten kunnen ineens en dan een week voorafgaand aan de start van de opleiding of in termijnen worden betaald. De deelnemer is verplicht de wijze van betaling aan te geven in de aanmeldingsmail. Bij betaling in termijnen worden per termijn extra administratiekosten in rekening gebracht.

6.3  Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.

6.4 Voor het volgen van losse workshops of het open podium dient de deelnemer de opleidingsprijs in een keer voldaan te worden vóór de lesdag.

6.5 Indien -na facturering door Theater van de Ziel – door deelnemer wijzigingen worden gewenst waardoor Theater van de Ziel genoodzaakt is een nieuwe factuur te produceren, worden er € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

6.6Na verloop van de betalingstermijn heeft Theater van de Ziel het recht de kosten van de vordering, alsmede de wettelijke rente over de vordering in rekening te brengen.

6.7 Er vindt geen restitutie plaats van opleidingsgelden nadat de deelnemer gestart is met de opleiding. Ook verplicht de deelnemer zich om bij betaling in termijnen, alle termijnen te voldoen, ook al staakt de deelnemer voortijdig de opleiding.

6.8 Heeft een deelnemer – na het met succes voltooien van een opleiding of leergang- recht op de uitreiking van een certificaat of een diploma, dan worden deze documenten uitsluitend verstrekt indien hij of zijn werkgever aan alle betalingsverplichtingen tegenover Theater van de Ziel heeft voldaan.

6.9 De overeenkomst met de contractant kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door Theater van de Ziel worden verbroken. Theater van de Ziel is in dat geval gerechtigd de totale opleidingsprijs aan de contractant in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.

Artikel 7 Betalingsregeling

Indien de contractant, als gevolg van een bijzondere omstandigheid, niet meer (volledig) aan de betalingsverplichting kan voldoen, kan hij zich uitsluitend schriftelijk wenden tot Theater van de Ziel met het verzoek een betalingsregeling te treffen. Indien Theater van de Ziel  met het verzoek instemt, wordt de betalingsregeling schriftelijk bevestigd. Dit dient tevens als enig bewijs van de gemaakte betalingsafspraak.

Artikel 8 Annuleren: beëindigen van opleiding of leergang

8.1 Annulering inschrijving door deelnemer. Annulering vóór aanvang van een opleiding of leergang dient door de deelnemer schriftelijk of per e-mail kenbaar te worden gemaakt. De aanvang van de opleiding of leergang is de eerste lesdag.

Hierbij gelden de volgende regels:

– kosteloos annuleren is mogelijk tot vier weken voor aanvang.

– Bij annulering binnen vier weken voor aanvang zijn de gehele opleidingskosten verschuldigd.

Wanneer vóór aanvang van de opleiding of overleg in overleg metTheater van de Ziel de plaats door een andere deelnemer wordt overgenomen, zijn er geen annuleringskosten verschuldigd.

8.2  Na aanmelding via de mail en bij voortijdige beëindiging van de opleiding of leergang is restitutie van de opleidingskosten niet mogelijk. U kunt – na overleg met theater van de Ziel – wel een collega sturen, waarbij regels van toepassing zijn.

8.3 Indien de deelnemer komt te overlijden of indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annulerings- resp. verplaatsingskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan men hiervoor schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Theater van de Ziel. De annulerings- resp. verplaatsingskosten zullen in een dergelijk geval worden beperkt tot 100% van de prijs over de reeds gevolgde en lopende delen van de opleiding of leergang en de niet te annuleren arrangementskosten.

8.4  De annulerings- resp. verplaatsingskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar

Artikel 9 Annulering inschrijving door Theater van de Ziel

Een door Theater van de Ziel aangeboden opleiding en leergang vindt slechts doorgang als er zich naar het oordeel van Theater van de Ziel voldoende deelnemers voor hebben ingeschreven. Wordt een aangeboden opleiding of leergang niet verzorgd, dan kan Theater van de Ziel de inschrijving van de deelnemer kosteloos annuleren en worden reeds verzonden facturen gecrediteerd en reeds betaalde opleidingskosten gerestitueerd.

Artikel 10 Copyright

Van het door Theater van de Ziel verstrekte materiaal blijven alle auteursrechten aan haar voorbehouden. Alles uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, met voorafgaande schriftelijke toestemming van Coachboulevard en met bronvermelding.

Artikel 11 Persoonsregistratie

Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Theater van de Ziel en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van onze opleidingen. Theater van de Ziel zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Indien betrokkene aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie, dan wordt dat direct gerespecteerd.

Artikel 12 Calamiteiten/overmacht

16.1 Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en het toedoen van Theater van de Ziel, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming van de opdracht redelijkerwijs niet van CB&CBadmi kan worden verlangd, zoals vervoersstoringen van welke aard ook, staking, natuurrampen, afmeldingen door merendeel van de groep door griepepidemie.

16.2 Overmacht geeft Theater van de Ziel het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beeindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding verschuldigd te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft de Opdrachtgever tot betaling gehouden.

16.3 Indien zich aan de zijde van Theater van de Ziel een overmachtsituatie voordoet, zal de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk doorTheater van de Ziel op de hoogte worden gesteld en zal hem berichten of nakoming nog mogelijk is, en zo ja, binnen welke termijn.

Artikel 13 Overige regelingen die van toepassing zijn

De volgende regelingen zijn van overeenkomstige toepassing op deelnemers van een opleiding of leergang

13.1 Bijzondere Omstandigheden

De deelnemer dient bijzondere omstandigheden die zijn studievoortgang kunnen belemmeren tijdig te melden aan Theater van de Ziel

13.2 Aansprakelijkheid

Voor vermissing, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen is Theater van de Ziel  niet aansprakelijk.

De aansprakelijkheid voor het verwijtbaar niet (behoorlijk) nakomen van de verplichtingen van Theater van de Ziel  is beperkt tot maximaal het door de deelnemer aan is Theater van de Zieli betaalde bedrag voor het volgen van een opleiding of leergang.

 

De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel/ Maart 2017